Kompanija

Promat. Effectiveness, reliability and fast response.

PROMAT Craiova, društvo sa privatnim kapitalom, osnovano 1993 godine, ima kao predmet rada proizvodnju elektronske i elektrotehničke opreme za locomotive i kola. Društvo raspolaže sertifikatom za sistem kvaliteta ISO 9001. Promovisanjem visokokvalifikovane radne snage, firma je uspela da se probija u red železničkih isporučilaca i ima ovlašćenje od AFER-a. Ponuđeni proizvodi su visokog kvaliteta I poštuju sve standarde u toj materiji. Ozbiljnost i profesionalnost koji su evidentni čine da firma PROMAT Craiova bude idealan poslovni partner. Pored ovih proizvoda firma razvija sisteme za nabavku, monitoringa, analize i odlučivanja koji se koriste u industrijskij oblasti. Cilj firme PROMAT Craiova jeste da osveži, u tehnološkom pogledu, aktivnosti u oblasti železnice, nudeći nove proizvode koji su bazirani na novoj strukturi, putem inovacija. Pod ovim aspektom firma razvija jedan sistem istraživanja gde su zastupljene poslednji pronalasci u ovoj oblasti.