CEISA

Proizvod se koristi na dizel-električnim lokomotivama od 2100 KS umesto agregata generator-motor tip GNME32GCXe32a i radi na naponu od 24Vjs i na naponu od 72V/50Hz koji napaja primarni namotaj jednog spoljnog transformatora koji je predviđen sa vi?e sekundarnih namotaja sa kojih se mogu dobiti snage na naponima iz opsega: 24V,30V,110V si 220V, kori?ćenih u razne namene.
Napon napajanja: 140…180Vjs Nominalni izlazni napon: 24 Vjs (23,7…24,7Vjs) Traina izlazna struja kod napona od 24Vjs: 5,5A Struja kratkog spoja: 4A(3,6…4,4A) Nominalni izlazni napon: 72 Vef (71…73 Vef) Trajna izlazna struja kod napona od 72Vef: 30Aef Nominalna frekvencija izlaznog napona (72Vef): 50Hz Stepen za?tite: IP20 Neto masa: 29kg.