CSASA-44 LE

Proizvod se ugrađuje na elektrolokomotivama od 5100 kW i 3400 kW i namenjen za napajanje pomočnog pogona (motora kompresora, motora ventilacije za vučne motore, motora ventilacije i uljne pumpe glavnog transformatora).
Napon napajanja: 270…485Vns,50Hz Izlazni napon: 3x(0…380)Vns Frekvencija izlaznog napona: 0…50Hz Maksimalna izlazna snaga: 44 kVA Faktor snage (cos φ): 1 Stepen za?tite za elektronsku stranu: IP51 Stepen za?tite za ventilacionu stranu: IP20 Neto masa: max. 156 kg Radna temperatura: -25°C ...+70°C Antikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.