CSIT-1500/350

Koristi se na dizel-električnim lokomotivama i ima ulogu da napaja naponom instalaciju za klimatizaciju putničkih kola.
Napon napajanja: 300…900Vjs Izlazni napon: 1500 Vns Frekvencija izlaznog napona: 50Hz Maksimalna izlazna snaga kod Uiu=300V iznosi: 350 kVA Maksimalna izlazna snaga kod Uiu=900V iznosi: 700 kVA Galvanska izolacija između ulaznog i izlaznog napona Radna temperatura: -25°C...+70°C Atikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.