RAT-LDH-M

Proizvod je namenjen dizel-hidrauličnim lokomotivama od 1250 KS opremljenim akumulatorskim baterijama nominalnog napona 96 V, imajući ulogu regulacije pobudnu struju pomoćnog generatora sa ciljem stabilizacije proizvedenog napona istog na vrednost od 110Vjs.
Minimalni napon napajanja: 77Vjs Greška u regulaciji napona generatora u odnosuna nominalnu vrednost (110V): ±1% Nominalna vrednost regulisanog naponaizmeđu klema (+110),(-110): 110Vjs Izlazna trajna struja kod nominalnognapona napajanja: 10A Stepen nzaštite: IP20 Radna temperatura: -25ºC...+70ºC Antikorozivna zaštita ostvarena je bojenjem.