SREC 170/30R-PP-IT

Proizvod zamenjuje servoregulator elektromehaničkog polja koji oprema dizel-električne lokomotive od 2100 KS i onih koje su opremljenea sa instalacijom za električno grejanje voza i ima ulogu regulacije iz posebnog pobudnog namotaja glavnog generatora, komande stepena slabljenja polja, zaštite vučnih motora od prenapona i zaštite kod klizanja i preopterećenja na grupama motora.
Minimalni napon napajanja: 110Vjs Nomonalni napon napajanja: 170Vjs Izlazne struje (pobude): 3,6÷28A u zavisnosti od pozicije kursora (0-40), napona napajanja (170Vjs) i otpornosti priključenog opterećenja (5,4U) Vrednost napona generatora u ograničenom ržimu: 950V±3% Maksimalna vrednost napona generatora koji uključuje zaštitu od prenapona: 1050V±3% Zaštita od preopterećenja na grupama motora: 1450 Ajs ±1% Memorisanje aktivirane zaštite posebno za svaku grupu motora Mogućnost normalnog ili automatskog razrešenja Zaštita kod klizanja prema struji grupa vučnih motora i napona vučnih motora sa dva praga aktiviranja preko logike softa Automatska izmena regulacionih karakteristika u pogleduvrednosti i ugla porasta pobudne struje u slučaju rada instalacije za električno grejanje voza.